April 29th, 2015 – Senior Pastor: Chris Vaughn – Palm Sunday: Yashanah